Seznam aktivních zásad

Název Typ Souhlas uživatele
Podmínky zpracování osobních údajů / Privacy Policy Zásady stránek Všichni uživatelé

Souhrn

Podmínky zpracování osobních údajů

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JUDr. Tomáš Pezl, který je provozovatelem stránek www.vyukaprava.cz;
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: admin@vyukaprava.cz;
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při registraci na stránce http://www.vyukaprava.cz/
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • login
 • heslo
 • případně další informace v profilu
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro naplnění účelu existence webových stránek, tj. podpora výuky pro studenty vysokých, středních a vyšších odborných škol.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů je
 • vytvoření uživatelského účtu na stránce www.vyukaprava.cz, zapsání do zvoleného kurzu a následně přístup k obsahu elektronických kurzů na stránce, včetně případného testování a známkování;
 • plnění právních povinností vůči státu,
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z účasti na kurzu či studiu na příslušné instituci, včetně případné revize studijních výsledků tj. v délce 3 let od ukončení posledního kurzu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce nepředává osobní údaje žádným třetím osobám a zpracovává osobní údaje výhradě vůči příslušné instituci, jejímž je subjekt studentem, a to jako její zaměstnanec.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva subjektu

 1. Podle podmínek stanovených v nařízení a zákoně má subjekt právo:
 • odvolat svůj souhlas;
 • Na přístup ke svým osobním údajům;
 • Na opravu osobních údajů;
 • Na vymazání osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Na přenositelnost údajů;
 • Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky je třeba odsouhlasit na výzvu systému, stejně jako všechny jejich následné verze, k čemuž bude subjekt vyzván;
 2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.
 3. Tato Pravidla vstupují v platnost dne 5. 6. 2020